ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣΠΙΝΓΚ - ΠΟΝΓΚΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΣΠΟΡ

Προκηρύχθηκαν οι Πανελλήνιοι  Αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων 2023

Η μαθητική κοινότητα σε επίπεδο Λυκείων ετοιμάζεται και φέτος για το καθιερωμένο Πανελλήνιο πρωτάθλημά της στην επιτραπέζια αντισφαίριση. Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης προκήρυξε τους Πανελλήνιους Αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ.) σχολικού έτους 2022-2023. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. υπέβαλλε από τα τέλη Ιανουαρίου στο Υπουργείο το αίτημα για τη διεξαγωγή των αγώνων, έγγραφο για συνεργασία απέστειλε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και μαζί με τη θετική εισήγηση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) αποφασίστηκε η διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το τριήμερο 5, 6 και 7 Απριλίου. Η διοργάνωση ανατέθηκε στην Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά σε συνεργασία με την Ε.Φ.Ο.Επ.Α.. Οι σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν τις καταστάσεις συμμετοχής στην Ε.Φ.Ο.Επ.Α μέχρι την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@httf.gr. Το υπόδειγμα 2 για τη δήλωση συμμετοχής, την προκήρυξη αναλυτικά, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση γονέα μπορούν να τις βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο λινκ https://bit.ly/40jQDhe.

Ακολουθεί η προκήρυξη των αγώνων:

«Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.)

Προκηρύσσει τους Πανελλήνιους Αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης μαθητών και μαθητριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας σχολικού έτους 2022-2023.

Η διοργάνωση των ανωτέρω αγώνων ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.) και θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος στις 5, 6 και 7 Απριλίου 2023 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (αίθουσες 8-9).

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να συμμετάσχουν εφόσον πληρούν τις παρακάτω

προϋποθέσεις:

• να φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο

(ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΙ.Θ. του οποίου ο

τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου,

• να φοιτούν κανονικά στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι

σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και να είναι γεννημένοι κατά τα έτη 2005, 2006,

2007 και κατά το έτος 2008 μόνο οι φοιτούντες στην Α΄ Λυκείου,

• να κατέχουν έγκυρο Δελτίο αθλητή/αθλήτριας, με Κάρτα Υγείας Αθλητή της Ελληνικής

Φίλαθλης Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.) σε ισχύ (εφόσον

διαθέτουν).

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Σχολική αθλητική ταυτότητα (πλατφόρμα myschool) στην οποία αναφέρεται η Βεβαίωση Ιατρού με την οποία επιτρέπεται η συμμετοχή του/της μαθητή/μαθήτριας σε Πανελλήνιους Αγώνες. Η ημερομηνία της ανωτέρω Βεβαίωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα.

2. Ενυπόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα (υπόδειγμα 9), η οποία παραμένει στην οικεία σχολική μονάδα και ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια συμπληρώνει στην κατάσταση συμμετοχής του σχολείου το αντίστοιχο πεδίο με τη σημείωση ΝΑΙ.

3. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για ατομικά αθλήματα (υπόδειγμα 2, επισυνάπτεται),

4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Oι μαθητές/μαθήτριες – πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσκομίζουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

5. Δελτίο αθλητή/αθλήτριας με Κάρτα Υγείας Αθλητή .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Oι μαθητές/μαθήτριες που κατέχουν έγκυρο Δελτίο, με Κάρτα Υγείας Αθλητή της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.) σε ισχύ, έως και την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν την ιατρική βεβαίωση (υποκεφάλαιο 9.2 του κεφαλαίου 9 της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016/Β΄3754/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μαθητές/μαθήτριες – αθλητές/αθλήτριες που κατέχουν έγκυρο Δελτίο αθλητή με Κάρτα Υγείας Αθλητή υποχρεούνται κατά την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων να έχουν μαζί τους όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (1, 4 και 5). Σε περίπτωση που μαθητές/μαθήτριες δεν διαθέτουν έγκυρο Δελτίο αθλητή με Κάρτα Υγείας Αθλητή οφείλουν να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα δικαιολογητικά (1 & 4 ).

Δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους μαθητές/μαθήτριες που δεν έχουν μαζί τους, την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα ανωτέρω αναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν τις καταστάσεις συμμετοχής (υπόδειγμα 2) στην Ε.Φ.Ο.Επ.Α μέχρι την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@httf.gr. Επισημαίνεται ότι πάνω στις καταστάσεις συμμετοχής, πρέπει να αναγράφεται στη στήλη «αριθμός μητρώου μαθητή» και ο αριθμός Δελτίου της Ομοσπονδίας (εφόσον υπάρχει). Επιπλέον, οι εν λόγω καταστάσεις αποστέλλονται από την Ε.Φ.Ο.Επ.Α στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ Πειραιά έως την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Μη αποστολή συμμετοχής του/της μαθητή/μαθήτριας μέσω της οικείας σχολικής μονάδας (υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

• Στο έντυπο κατάθεσης της δήλωσης συμμετοχής-αγωνίσματος, αναγράφεται ο αριθμός μητρώουδελτίου αθλητικής ιδιότητας στην ΕΦΟΕΠΑ, του/της μαθητή-μαθήτριας που πληροί τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχει στους Πανελλήνιους Αγώνες.

Δ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Απλό μαθητών – Απλό μαθητριών

Κλήρωση

Η κλήρωση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. (Αγίου Κωνσταντίνου 12, Αθήνα) και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. www.httf.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΕΦΟΕΠΑ www.httf.gr μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης των ομίλων.

Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική σύσκεψη και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί στην έδρα των αγώνων (Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας), πριν τη διεξαγωγής τους, δηλαδή την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 και ώρα 08:00 π.μ. για τους συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στο ΟΜΑΔΙΚΟ αγώνισμα και την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023 και ώρα 08:00 για τους συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στο ΑΠΛΟ ΑΤΟΜΙΚΟ αγώνισμα.

ΣΤ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Ομαδικό μαθητών – Ομαδικό μαθητριών – Απλό μαθητών – Απλό Μαθητριών.

Απλό Ατομικό Αγώνισμα:

1. Θα ισχύσει το “μικτό σύστημα διεξαγωγής ατομικών πρωταθλημάτων” όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 7 ΚΕΔ της Ε.Φ.Ο.Επ.Α..

2. Η Α’ φάση των αγώνων θα διεξαχθεί σε ομίλους των 3 και κατ ́εξαίρεση των 4 μαθητών/μαθητριών.

3. Στη Β ́φάση των αγώνων, οι πρώτοι των ομίλων θα αγωνισθούν μεταξύ τους με το σύστημα του απλού αποκλεισμού (νοκ άουτ), σε ταμπλό των 4,8,16,32 κ.ο.κ..

4. Οι κληρώσεις τόσο για την Α ́ φάση όσο και για την Β ́ φάση, θα διεξαχθούν με τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 7 του ΚΕΔ/ Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Όπου στον κανονισμό αναφέρεται “σωματείο” στο παρόν εννοείται σχολική μονάδα.

5. Όλοι οι αγώνες και των δύο φάσεων, θα έχουν νικητή των καλύτερο των 5 σετ, (3νικηφόρα).

6. Τα “φαβορί” για την κλήρωση της A’ φάσης, θα προκύψουν από τους αξιολογημένους αθλητές – μαθητές / αθλήτριες – μαθήτριες, του Πίνακα Αξιολόγησης Εφήβων – Νεανίδων της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., του προηγούμενου της διοργάνωσης μήνα.

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ:

Στους αγώνες του ΟΜΑΔΙΚΟΥ θα ισχύσει το σύστημα του απλού αποκλεισμού (ΝΟΚ ΑΟΥΤ), σε ταμπλό των 4,8,16,32 κ.ο.κ., ανάλογα με τις συμμετοχές και πάντα σύμφωνα με τους κανονισμούς του αθλήματος.

Όλοι οι αγώνες θα γίνουν με το σύστημα των πέντε (5) αγώνων ως εξής (σύστημα Corbillon):

Α1-Β2

Α2-Β1

ΔΙΠΛΟ (Α1/Α2/Α3/Α4-Β1/Β2/Β3/Β4)

A1-B1

A2-B2

Η ομάδα αποτελείται από 2,3 ή 4 μαθητές/μαθήτριες.

Στο Διπλό μπορούν να συμμετάσχουν και μαθητές/μαθήτριες που δεν έχουν δηλωθεί στα Απλά.

Η δήλωση του Διπλού γίνεται στο τραπέζι πριν από την έναρξη του αγώνα και όχι από την αρχή της συνάντησης.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συγκροτήσουν τις σχολικές ομάδες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο απλό ατομικό αγώνισμα.

Κάθε ομάδα επιλέγει με κλήρωση το A ή το B και αντιστοιχεί στους/στις μαθητές/μαθήτριές της ένας αριθμός.

Ο τρίτος και τέταρτος μαθητής/μαθήτρια μετέχει στο ΔΙΠΛΟ, χωρίς να είναι υποχρεωτικό. Νικήτρια ομάδα είναι αυτή που θα φτάσει στις τρεις (3) νίκες. Οι ατομικοί αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα «ο καλύτερος των πέντε (5) σετ», BEST OF FIVE-τρία (3) νικηφόρα σετ».

Ζ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση και διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας Κύπρου, τηρούν αυστηρά και με σχολαστικότητα τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των συναρμόδιων Υπουργείων, τις εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ., τα ισχύοντα κάθε φορά Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), τις σχετικές οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και σε κάθε περίπτωση το αγωνιστικό πρωτόκολλο της το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

• Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάσει της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 (Β΄3754/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την οικεία Ομοσπονδία.

• Οι εμφανίσεις των μαθητών/μαθητριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες οι μαθητές/μαθήτριες που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.ά..

• Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

• Η Οργανωτική Επιτροπή Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν (1) εκπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΑΙ.Θ., έναν (1) εκπρόσωπο της διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

• Κατά τη διεξαγωγή των αγώνων είναι υποχρεωτική η παρουσία γιατρού.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Την ευθύνη μετάβασης και παρουσίας των μαθητών και μαθητριών στον χώρο τέλεσης των Πανελλήνιων Αγώνων φέρουν οι Γονείς/Κηδεμόνες τους.

• Τα έξοδα διοργάνωσης των αγώνων αναλαμβάνει η ανωτέρω Ομοσπονδία (Ε.Φ.Ο.Επ.Α) και η διεξαγωγή των αγώνων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ.

• Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες.

• Οι Σχολικές μονάδες για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και διευκρίνηση μπορούν να απευθύνονται στους Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο τηλ 2105227103 κα Μιτακίδου Μαρία εκπρόσωπο της Ε.Φ.Ο.Επ.Α για τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες.

Τέλος, για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ) κατά περίπτωση».

Related Articles

Back to top button